1. Úvodné ustanovenia


1.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok podnikateľského subjektu K.P.M. Trade s.r.o., so sídlom: Kláštorská 267/13, 949 01 Nitra, IČO: 53621077 (ďalej ako „predávajúci"), umiestnených na internetovom obchode predávajúceho (www.absolutebeauty.sk), ktorý upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného na internetovom obchode kupujúcim (ďalej ako „Reklamačný poriadok").

1.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

1.3 Kupujúcim sa na účely tejto zmluvy považuje spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4 Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

1.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


 
2. Zodpovednosť za vady

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

2.2 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.3 Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný predpis inú lehotu.

2.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.

2.5 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2.6 Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka spotrebiteľovi k tovaru bezplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. V prípade, ak si je predávajúci vedomý vád tovaru ponúkaného bezodplatne, je povinný spotrebiteľa pri ponuke takéhoto tovaru na túto skutočnosť upozorniť. Ak spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu všetko plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu, a to aj tovar získaný bezodplatne v prípade, ak bol súčasťou predaja tovaru.3. Záručné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

3.2 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

3.3 Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

3.4 V prípade, ak  tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

3.5 Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami riadiť.

3.6 Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

3.7 Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.

3.8 Záruka sa nevzťahuje najmä:
-    na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
-    na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
-    na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
-    na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
-    na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
-    na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
-    na vady spôsobené prírodnými živlami,
-    na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
-    na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
-    na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
-    na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
-    ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
-    ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady


4.1 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť nasledovným spôsobom:
V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese info@kpmtrade.eu, obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na adresu K.P.M.Trade s.r.o., Kláštorská 267/13, 94901 Nitra. Je potrebné k výrobku priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku.Dobierka nebude prevzatá.

4.2 Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a uvedie adresu pre spätné doručenie vybavenej reklamácie.

4.3. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu,  je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

4.4 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu  u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa  za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

4.5 V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

5.Vybavenie reklamácie


5.1 Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.2 Kupujúci, ktorý si uplatní reklamáciu,musí byť poučený o svojich právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z  práv zo zodpovednosti za vady si  uplatňuje, je predávajúci  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

5.3 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.4 V prípade, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

5.5 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť..

5.6 Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou  vznikli.

5.7 O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).

5.8 O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo  kúpnu cenu  na adresu (bankový účet) kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

5.9 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6.Spôsoby vybavenia reklamácie


6.1 Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na  jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

6.2 Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.

6.3 Kupujúci má právo požadovať bezplatnú  výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej  zmluvy:
-    ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
-    ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
-    ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
-    predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

6.4 Ak sa na tovare objavia  iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.5 Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje predávajúci .

6.6 Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
-    odovzdaním opraveného tovaru,
-    výmenou tovaru,
-    vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
-    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-    písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
-    odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.8 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

7. Záverečné ustanovenia


7.1 Spotrebiteľ v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho realizovanej prostredníctvom internetového obchodu, súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho.

7.2 Predávajúci si účinnosťou tohto Reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní zákonných ustanovení príslušných právnych predpisov.

7.3 Predávajúci Reklamačným poriadkom v zmysle ustanovenia § 18, ods.1 zákona č. 250/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne a včas informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv a zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 
V Nitre, dňa 01.05.2021